C.E.A.C.

R.A.E.I. – Raport anual de evaluare internă a calității

RAEI 2016-2017

RAEI 2015-2016

RAEI 2014-2015

Atributiile Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii îndeplineşte următoarele atribuţii:

1. Coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii, conform criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare;

2. Elaborează anual RAEI;

3. Elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;

4. Cooperează cu ARACIP

5. Verifică lunar ritmicitatea notării,

6. Verifică corectitudinea cu care se completează cataloagele de către cadrele didactice

7. Realizează asistenţe la ore, pe baza graficului de asistenţe

8. Verifică portofoliile personalului didactic / elevilor

19. Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de organismul de conducere;

10.  Rlaborează anual, până la data stabilită, prin proceduri interne un raport privind calitatea serviciilor educaţionale din Scoala „George Enescu” şi propune măsuri de ameliorare. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai serviciilor educaţionale prin afişare sau publicare pe site-ul scolii. Raportul anual rezumă autoevaluarea internă şi este pus la dispoziţia unui evaluator extern – ARACIP;

11. Rrealizează anual sondaje de investigare a opţiunilor elevilor, absolvenţilor, şi angajatorilor privind calitatea serviciilor educaţionale;

12. Elaborează propria baza de date şi informaţii privind calitatea serviciilor educaţionale prestate, structurate pe standarde şi indicatori de performanţă la nivel instituţional şi pe fiecare arie curriculară;

13. Elaborează instrumente de evaluare, descrie metode de urmărire a progresului elevilor;

14. Stabileşte procedura de transmitere către părţi a scrisorilor semestriale care să cuprindă informaţii referitoare la frecvenţa, învăţătura şi conduita, activităţile extraşcolare la care a participat şi gradul de interes pentru anumite materii;

15. Elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii ţinând cont de standardele de referinţă şi ghidul de bune practice elaborate de ARACIP.