Comisia de Curriculum


Atributiile Comisiei pentru Curriculum

În dezvoltarea coerentă şi interdependentă a ofertei educaţionale a şcolii, cu nevoile de dezvoltare pentru carieră a elevilor, cu resursa materială şi umană a unităţii, în strânsă legătură cu specificul dezvoltării comunităţii locale, membrii comisiei pentru curriculum vor urmări următoarele obiective:

1. implementarea şi respectarea curriculumului naţional la toate specialităţile, la toate clasele;

2. realizarea obiectivelor cadru şi de referinţă, pe specialităţi şi ani de studiu şi atingerea standardelor de performanţă propuse;

3. sondarea şi analizarea opiniilor elevilor privind desfăşurarea orelor din cadrul CDŞ în anul şcolar trecut şi propunerea unor noi discipline sau teme pentru oferta curriculară a anului şcolar următor care să corespundă şi solicitărilor elevilor;

4. sprijinirea cadrelor didactice în vederea elaborării programei şcolare pentru orele din CDŞ şi realizarea acestora;

5. organizarea şi desfăşurarea unor ore interdisciplinare sau crosscurriculare, predate în echipă, atât pe parcursul anului şcolar cât mai ales în perioadele de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor elevilor;

6. elaborarea unui sistem de evaluare tradiţională şi alternativă a cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor dobândite în cadrul orelor din CDŞ la nivelul şcolii;

7. întocmirea şi prezentarea unor rapoarte semestriale/anuale privind unele aspecte legate de:

• activităţi de învăţare eficientă
• materiale didactice şi de învăţământ care au condus la înţelegerea noţiunilor predate pe discipline
• instrumente de evaluare folosite
• aspecte negative constatate cu prilejul asistenţelor la ore
• rezultate ale elevilor, situaţii statistice pe clase/specialitate

8. organizarea unor sesiuni de comunicări ale elevilor şi cadrelor didactice, a unor concursuri tematice, pe disci

pline şi cicluri de învăţământ cu participarea unor reprezentanţi ai şcolilor din zonă şi dezvoltarea unor parteneriate educaţionale;

9. organizarea unor expoziţii, programe artistice, activităţi sportive etc. care să evidenţieze deprinderile dobândite de elevi în cadrul programului şcolar.